Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 - Toepasselijkheid

Artikel   3 -  Privacy
Artikel   4 - Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel   5 - Order annuleren
Artikel   6 - Prijzen
Artikel   7 - Levering
Artikel   8 - Recht van retour
Artikel   9 - Leverbaarheid artikelen
Artikel 10 - Verantwoordelijkheid
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 - Klachten

 • Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Blomstring

Spotvogellaan 85

2566 PG Den Haag


E-mailadres: info@blomstring.nl
KvK-nummer: 85959227
Btw-identificatienummer: NL863804809B01

 • Artikel 2.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blomstring zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Blomstring, worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Blomstring worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Blomstring ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet, of uit de verkoopovereenkomst.

 • Artikel 3. Privacy

Persoonlijke gegevens in je account en via bestellingen worden alleen door Blomstring gebruikt voor de verzending van je bestelling, om je te informeren over voortgang van bestellingen en voor nieuwsberichten indien geactiveerd. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 • Artikel 4Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Blomstring zijn vrijblijvend en Blomstring behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Blomstring

Na betaling is je bestelling geplaatst en kan Blomstring deze accepteren en bevestigen. Betaling is mogelijk via iDeal of via een bankoverschrijving. Als je via bankoverschrijving wilt betalen maak dan het bedrag van de bestelling over op onze betaalrekening, onder vermelding van het bestelnummer:
Blomstring
IBAN: NL71INGB0009491259
BIC: INGBNL2A

Blomstring is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Blomstring dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 • Artikel 5Order annuleren

Annuleringen dienen te worden gemeld via ons email adres info@Blomstring.nl. De koper heeft het recht om binnen drie werkdagen de overeenkomst te annuleren. Is je bestelling nog niet verwerkt, dan zullen wij je bestelling direct kosteloos annuleren. Is je bestelling al wel verwerkt, dan ben je verplicht om de gemaakte kosten te vergoeden. De kosten bestaan uit de gemaakte order-, verpakkings- en verzendkosten.

 • Artikel 6Prijzen

De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW (9%) en exclusief eventuele verzendkosten.

 • Artikel 7Levering

De levertijd van de bloembollen van Blomstring is afgestemd op het plantseizoen. Buiten het plantseizoen kunt je alvast een bestelling doen, die tijdens het plantseizoen wordt geleverd. Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst van betalingen afgehandeld. Binnen het plantseizoen worden bestellingen minimaal wekelijks verzonden. Bij een onvoorziene afwijking in de levertijden wordt je door ons geïnformeerd. Als de overmacht toestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel Blomstring als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Blomstring opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, oogsten en verwerking worden mede bepaald door weersomstandigheden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de kopers.

 • Artikel 8Recht van retour

Op verse producten als bloembollen is geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing in verband met bederfelijke goederen (geen retour mogelijk). Klachten over de geleverde producten kunnen alleen in behandeling worden genomen als het gaat om een beschadiging van het product. Blomstring is niet aansprakelijk voor transportschade. Als het pakket beschadigd wordt geleverd (vocht, gescheurd, geplet), weiger het pakket dan direct. Als een dergelijk pakket wordt geaccepteerd dan vervalt de garantie op transport. Wanneer er sprake is van schade aan het product, zal in overleg met de koper naar een passende oplossing gezocht worden in de vorm van een vergoeding door een vervangend product of tegoed.

 • Artikel 9Leverbaarheid artikelen

Bloembollen zijn een natuurproduct. De beschikbaarheid is afhankelijk van de oogstresultaten van onze eigen teelt en die van onze leveranciers. Ondanks zorgvuldige planning en het zorgvuldig bijhouden van onze website kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. In dat geval zal Blomstring een geschikte vervanger per e-mail voorstellen.

 • Artikel 10Verantwoordelijkheid

De klant is geheel zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. Blomstring is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik. Alleen productschade bij levering kan bij Blomstring worden gemeld. Eventuele schade die voor vergoeding in aanmerking komt bedraagt nooit meer dan de waarde van het geleverde en betaalde product.

 • Artikel 11Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over als de betaling aan Blomstring op grond van de overeenkomst is voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die in de overeenkomst staan, gaat over op de consument op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in bezit worden gebracht van de consument of een door de consument aan te wijzen derde.

 • Artikel 12. Klachten

Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Als dit niet het geval is, dien je Blomstring daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering te informeren via het e-mailadres info@Blomstring.nl.

Blomstring staat voor ‘bloeiend’ en natuurlijk doen we er alles aan om onze kwaliteits-producten en de relatie met onze klanten jaren te laten bloeien!